top of page

Metting Room &Car Booking Services

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

จองใช้รถ/ห้องประชุม

ตรวจสอบการอนุมัติ
ใช้รถส่วนกลาง

ตรวจสอบการอนุมัติ
อาคาร/ห้องประชุม

Musician

BOOKING SERVICES

ให้การจองรถยนต์ส่วนกลาง การจองห้องประชุม จองใช้อาคาร ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถให้การเดินทางไปปฏิบัติราชการ การจัดบริการห้องประชุม อาคารได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
bottom of page